Přejít k obsahu


Veřejné finance - teorie a praxe.

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Veřejné finance - teorie a praxe.. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015, 252 s. ISBN: 978-80-7400-298-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: C. H. Beck
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Základní cíle učebnice lze formulovat následovně: 1. Objasnit základní pojmy spojené s veřejnými financemi, daněmi a daňovými soustavami a v tomto kontextu vysvětlit podstatu veřejných financí s důrazem na jejich dosavadní vývoj v ČR. 2. Vymezit vztah veřejných financí a soukromé sféry. 3. Vysvětlit principy daňové soustavy ČR a aktuální daňové náležitosti. 4. Objasnit problematiku veřejných výdajů se zaměřením na mandatorní výdaje, a to z hlediska teoretického i praktického. 5. Demonstrovat využití disciplíny veřejných financí, daní a sociálních transferů v praktické rovině. Kniha je určena zejména studentům ekonomických fakult vysokých škol a MBA studentům. Řadu zajímavých informací zde naleznou také manažeři, kteří se problematikou veřejných financí setkávají v podnikové praxi. Oblast veřejných financí je zajímavá ale také z pohledu běžného občana - daňového poplatníka a příjemce sociálních transferů.
Abstrakt EN: The basic aim of the textbook can be formulated as follows: 1. to explain the basic concepts related to public finance, taxes and tax systems, and in this context to explain the basic aspekts of public finance with an emphasis on the recent developments in the Czech Republic. 2. to qualify the relationship of public finances and the private sector. 3. to explain the principles of tax system in the Czech Republic and current tax requirements. 4. to clarify the issue of public spending, focusing on mandatory expenditures, in terms of both theoretical and practical. 5. to demonstrate the use of the discipline of public finance, taxation and social transfers in praktice. The book is intended for students of economic faculties of universities and MBA students. A lot of interesting information here will also find managers who solve the problems of public finance in business practice. Public finance is very interesting topic but also from the perspective of ordinary citizens - taxpayers and recipients of social transfers.
Klíčová slova

Zpět

Patička