Přejít k obsahu


Možnosti podpory Ukrajiny a krajanům na Ukrajině ze strany České republiky jako člena EU

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Možnosti podpory Ukrajiny a krajanům na Ukrajině ze strany České republiky jako člena EU. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2015, roč. 61, č. 4, s. 191-199. ISSN: 0323-0619
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ways of Providing Support to Compatriots in Ukraine by the Czech Republic as a Member State of the EU
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Politická a ekonomická podpora pro Ukrajinu a její občany z Evropské unie a především z České republiky a řady svých nevládních organizací je předpokladem dobré sousedské a politiky, solidarity a evropského pojetí míru a stability na evropském kontinentu. Podpora pro ukrajinské občany je rovněž využití těchto občanů Ukrajiny, kteří mají své etnické kořeny v České republice, a kteří žili hlavně v západní Ukrajině, např v Melitopolu, Zaporozie, Lvově a Užhorodu. Podle odhadů Ministerstva zahraničních věcí České republiky, existuje téměř 6000 českých občanů, kteří v současné době žijí na Ukrajině a kteří se spojují v řadě krajanských spolků. Tyto asociace jsou pokryty České národní rady Ukrajiny (ČNRU). České sdružení a obchodní společnosti usilují o spolupráci nejen s krajanských spolků, ale také s dalšími částmi ukrajinského veřejného života s cílem optimalizovat podporu jeho stabilizaci, a to i prostřednictvím dotací z fondů EU na Ukrajinu. Česká republika také podporuje ukrajinské občany prostřednictvím stipendií studentům a pořádáním pobyty pro ukrajinské děti s krajanských prostředí. Některé univerzity, jako například Univerzita Palackého v Olomouci, poskytly stipendia několika ukrajinských studentů.
Abstrakt EN: Political and economic support for Ukraine and its citizens from the European Union and especially from the Czech Republic and a number of its non-governmental organisations is a precondition of a good neighbour policy, solidarity and European concepts of peace and stability on the European continent. Support for Ukrainian citizens is also using those citizens of Ukraine who have their ethnic roots in the Czech Republic and who have lived mainly in western Ukraine, e.g. in Melitopol, Zaporozie, Lvov or Uzhgorod. According to estimates of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, there are nearly 6,000 Czech nationals currently living in Ukraine, who associate in a number of expatriate associations. These associations are covered by the Czech National Council of Ukraine (ČNRU). Czech associations and business corporations make efforts to co-operate not only with expatriate associations, but also with other parts of Ukrainian public life in order to optimise the support of its stabilisation, including through grants from the EU funds to Ukraine. The Czech Republic also supports Ukrainian citizens through scholarships to students and through organising stays for Ukrainian children with compatriot backgrounds. Some universities, such as the Faculty of Law in Olomouc, have provided scholarships to several Ukrainian students.
Klíčová slova

Zpět

Patička