Přejít k obsahu


Experimental and Numerical Investigation of the Steel x210Cr12 Forming in Semi-Solid State

Citace:
BEHÚLOVÁ, M., AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Experimental and Numerical Investigation of the Steel x210Cr12 Forming in Semi-Solid State. In ICKEM 2011. Zurich: Advanced Materials Research, 2011. s. 461-466. ISBN: 978-3-03785-063-3 , ISSN: 1022-6680
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental and Numerical Investigation of the Steel x210Cr12 Forming in Semi-Solid State
Rok vydání: 2011
Místo konání: Zurich
Název zdroje: Advanced Materials Research
Autoři: Doc. RNDr. Mária Behúlová CSc. , Ing. David Aišman Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tixotváření je jednou z progresivních technologií, které lze využít k výrobě produktů složitého tvaru, na jejichž materiál a užitné vlastnosti jsou kladeny zvláštní požadavky. Tváření kovů v semi-solid stavu probíhá za teplot mezi solidem a likvidem, čímž se kombinují výhody procesů kování a slévání. Tento článek pojednává o analýzách mikrostruktury a fázového složení oceli X210Cr12 použité k tixotváření tenkostěnných výrobků. Mikrostrukturu oceli X210Cr12 po rychlém ochlazení z tixotropní oblasti a ztuhnutí tvoří přibližně globulární zrna metastabilního austenitu obklopená karbidy a jemným eutektikem. Podíl metastabilního austenitu zjištěného ve struktuře byl 96 %. Tento metastabilní austenit vykazoval tepelnou stabilitu až do teploty 500 °C. Vedle experimentálního programu proběhl i numerický rozbor proudění materiálu při plnění dutiny zápustky, a to pomocí zpracovaného 2D modelu pro simulaci proudění jednofázové nenewtonovské kapaliny.
Abstrakt EN: Semi-solid forming processes belong to the progressive technologies which can be exploited for the manufacturing products with complicated shapes and special material and utility properties. Semi-solid metal forming takes place at temperatures between solidus and liquidus combining the advantages of metal forging and metal casting processes. The paper is focused on the analysis of microstructures and phase composition of the X210Cr12 steel identified in the thin-walled products after forming in semi-solid state. Microstructure of the X210Cr12 steel after rapid cooling and solidification from semi-solid state is formed by quasi-globular grains of metastable austenite surrounded by carbides and fine eutectics. The fraction of metastable austenite in structure was found to be 96 % exhibiting the thermal stability up to the temperature of 500 °C. Along with experimental study, the numerical analysis of the material flow during a die cavity filling was carried out using developed 2D simulation model taking into account one-phase non-newtonian flow.
Klíčová slova

Zpět

Patička