Přejít k obsahu


Akcie po rekodifikaci českého soukromého práva – základní otázky jejich klasifikace

Citace:
DVOŘÁK, T. Akcie po rekodifikaci českého soukromého práva – základní otázky jejich klasifikace. In Právo, obchod, ekonomika V.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 120-133. ISBN: 978-80-8152-315-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stock shares after recodification of Czech private law – fundamental problems of its classification
Rok vydání: 2015
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá základními otázkami klasifikace akcií po rekodifikaci českého obchodního práva provedené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jenž nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Zvláštní pozornost je věnována zejména dvěma novinkám českého akciového práva, a to akciím se zvláštními právy a dále kusovým akciím, které v minulosti neexistovali. Dále se pojednává o akciích se jmenovitou hodnotou, o druhu a formě akcií a také o listinných, zaknihovaných a imobilizovaných akciích. Opomenuta není ani problematika převoditelnosti akcií.
Abstrakt EN: This paper discusses basic issues of classification of shares after the recodification of the Czech business law by Act No. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives (Business Corporations Act), which came into effect on 1st January 2014. Particular attention is paid mainly by two news of the Czech business law, and it stock with special rights and no par value stock, which in the past did not exist. Further discusses about the stock with a nominal value, common stock, preferred stock, the form of stock and also about on materialized, dematerialized and immobilized stock. Neither neglected the issue of transferability of stock.
Klíčová slova

Zpět

Patička