Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K provedení výslechu svědka jako neodkladného nebo neopakovatelného úkonu nezbytného pro rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a k hodnocení důkazní moci (síly) takového úkonu

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K provedení výslechu svědka jako neodkladného nebo neopakovatelného úkonu nezbytného pro rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a k hodnocení důkazní moci (síly) takového úkonu. Trestněprávní revue, 2015, roč. 14, č. 1, s. 22-24. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The High Court in Prague: The examination of witnesses as exigent or unrepeatable operation necessary for a decision on prosecution initiation and evaluation of the burden of power (force) of such act
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který řešil problematiku výslechu svědka mladšího patnácti let jakožto neodkladného a neopakovatelného úkonu v souvislosti jednak se zahájením trestního stíhání, jednak dalšího prokazování viny obviněného.
Abstrakt EN: The article deals with the decision of the High Court in Prague, which addressed the issue of interrogation of a witness younger than fifteen years as an exigent and unrepeatable operation in relation to both the initiation of criminal prosecution, both proving the guilt of the accused person.
Klíčová slova

Zpět

Patička