Přejít k obsahu


Ohledání (místa činu) v kontradikci s ústavní konformitou

Citace:
CHMELÍK, J. Ohledání (místa činu) v kontradikci s ústavní konformitou. Státní zastupitelství, 2015, roč. 13, č. 5, s. 46-55. ISSN: 1214-3758
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inspection (of the crime scene) in contradiction with the constitutional conformity
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá ohledáním místa činu jakožto významného a nezbytného důkazního prostředku v trestním řízení. Je řešena v této souvislosti zejména otázka zákonného zmocnění k provedení tohoto úkonu v obydlí, a to buď na základě souhlasu oprávněné osoby s provedením ohledání v jejím obydlí, nebo na základě příkazu soudu per analogiam s příkazem k domovní prohlídce, popřípadě v podobě zakotvení zákonného zmocnění soudce k vydání příkazu k provedení ohledání v obydlí.
Abstrakt EN: The article deals with an inspection of the crime scene as an important and necessary instrument of evidence in criminal proceedings. It is addressed in this context particularly the issue of legal authority to carry out this operation in a dwelling, either on the basis of the consent of the authorized persons performing inspection of the dwelling or to a court order, by analogy with a search warrant, or in the form of anchoring of statutory authorization for judge to issue an order to perform inspection of the dwelling.
Klíčová slova

Zpět

Patička