Přejít k obsahu


Software pro pokročilé termografické měření

Citace:
SKÁLA, J., HONNER, M. Software pro pokročilé termografické měření. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for advanced thermographic measuring
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Skála Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Při měření teplot termovizní kamerou hraje důležitou roli emisivita měřeného materiálu. Měření teploty objektů s neznámou emisivitou tak představuje problém. Vyvinutý software umožňuje emisivitu určit dvěma způsoby. Prvním je použití termografické barvy se známou emisivitou, která se nanese na část měřeného tělesa. Za ředpokladu, že těleso má homogenní teplotu, software stanoví emisivitu nenabarvené části. Druhý způsob používá dodatečné kontaktní měřidlo teploty. Ze známé teploty části tělesa je vypočtena emisivita. Termovizní kamera pak může správně měřit teplotní pole celého objektu. Výpočet emisivity je v obou případech prováděn v reálném čase, což umožňuje přesné měření termovizní kamerou i za měnících se podmínek, např. při teplotně závislé emisivitě.
Abstrakt EN: When measuring with a thermovision camera, the emissivity of the measured material plays an important role. Measuring the temperature of objects with unknown emissivity presents a problem. The developed software can determine the emissivity in two ways. The first one uses a thermographic paint with known emissivity that is applied to a part of the measured object. The software calculates the emissivity of the unpainted part, assuming the object temperature is homogeneous. The second approach uses an additional contact temperature measuring instrument. The emissivity is calculated from the known temperature of one selected part of the object. Then the thermovision camera can correctly measure the temperature field of the whole object. The emissivity calculation is done in real time in both cases. That allows an accurate measuring with the thermographic camera even under varying conditions, such as temperature dependent emissivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička