Přejít k obsahu


Právo na lidskou důstojnost a princip proporcionality

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Právo na lidskou důstojnost a princip proporcionality. In Veřejná správa a lidská práva. Praha : Metropolitan University Prague Press, 2015, s. 152-160. ISBN: 978-80-87956-27-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The right to human dignity and the principle of proportionality
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Metropolitan University Prague Press
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá právem na lidskou důstojnost (genezí, recentním stavem a perspektivy) jako jedním z nejdůležitějších práv, které je zakotveno v ústavním pořádku a mezinárodních úmluvách, a to ve vztahu k principu proporcionality (třísložkový: vhodnost, potřebnost, přiměřenost v užším smyslu), jenž je užíván při kolizi základních práv a svobod.
Abstrakt EN: The chapter deals with the right to human dignity (genesis, and recent state and prospects) as one of the most important rights that are enshrined in the Constitution and international conventions in relation to the principle of proportionality (three component: suitability, necessity, proportionality in the strict sense) which is used by the collision of fundamental rights and freedoms.
Klíčová slova

Zpět

Patička