Přejít k obsahu


Comparing the effects of modifying milling tool geometry on durability

Citace:
KROUPA, T., SCHORNÍK, V., DAŇA, M., ZETEK, M. Comparing the effects of modifying milling tool geometry on durability. In proceedings of the 26th DAAAM-2015. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 753-761. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparing the effects of modifying milling tool geometry on durability
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Tomáš Kroupa , Ing. Václav Schorník , Ing. Milan Daňa , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve strojírenské technologii zaujímá třískové obrábění významné místo. Na technologii třískového obrábění jsou kladeny vysoké kvalitativní parametry. Za účelem snižování výrobních nákladů je důležité optimalizovat proces obrábění a racionalizovat výrobu vůbec. Pokud se provede vhodná racionalizace daného uspořádání, je možné optimalizovat řezné a další pracovní podmínky. Při některých frézovacích operacích jako je drážkování či hrubování se ukazoval zajímavý jev, kdy se při obrábění stopkovou frézou zdálo, že nástroje s upravenou špičkou vykazují větší trvanlivost než nástroje bez této úpravy. Úpravou se myslí její sražení, nebo vytvoření rádiusu. Cílem práce je tedy porovnání dvou druhů monolitních nástrojů z hlediska jejich trvanlivosti. Nástroje se od sebe liší pouze změnou úpravy špiček břitů nástroje. Hlavním úkolem je ověření hypotézy, že fréza se sražením na špičce bude vykazovat vyšší trvanlivost a lepší stabilitu řezu v porovnání s frézovacími nástroji bez takové úpravy.
Abstrakt EN: Machining occupies a significant position in modern engineering technology and high quality parameters for it. To reduce production costs it is important to optimize the cutting process and rationalize production. If appropriate rationalization of the layout is implemented, it is possible to optimize cutting and other working conditions. In some milling operations such as grooving or roughing was observed, that when machining with an end mill tools with modified tips exhibit greater durability than tools without modification. Modifying is considered to be creation of chamfer or radius. The aim of this search is to compare two types of monolithic tools in terms of their durability. The tools differ from each other only in the modification tip edges. The main task is to verify the hypothesis that milling tools with a chamfered tip will have a higher durability and better stability in comparison with milling tools without this modification.
Klíčová slova

Zpět

Patička