Přejít k obsahu


Influence on the shift the product precision of machining process and eligibility

Citace:
BÍCOVÁ, K., MELICHAR, M. Influence on the shift the product precision of machining process and eligibility. In Annals of DAAAM International 2015. Vienna: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 508-512. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence on the shift the product precision of machining process and eligibility
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. Kateřina Bícová , Ing. Martin Melichar Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o míře signifikance vlivu směnnosti na výrobní přesnost obráběcího procesu a jeho způsobilost. Cílem je detailně analyzovat, zda je mezi výstupy z ranní a noční směny statisticky signifikantní rozdíl. V oblasti automotive jsou z 80% veškeré výrobní činnosti realizovány sériově a v rámci práce na směny. Vrozený rytmus člověka může ovlivnit celý výrobní proces. Protože ten nejslabší článek výrobního řetězce má vliv nejen na způsobilost výrobního procesu, ale i na konečnou kvalitu produktu. K detailní analýze výrobního procesu je využito progresivní metody SPC a následně stanovena způsobilost procesu. Tím je zajištěna identifikace nepříznivých vlivů, jejich korelace s chováním výrobního procesu a sestavena průměrná výkonnostní křivka dne jednotlivých směn.
Abstrakt EN: The article discusses the significance degree of influence on the shift the product precision of machining process and eligibility. The aim is to detailed analysis whether the outputs of the morning and night shifts a statistically significant difference. In the automotive area are 80% of all manufacturing operations performed serially and in the framework of shift work. Inborn rhythm of humans can affect the entire production process. Because the weakest link of the production chain has an impact not only the eligibility of the manufacturing process, but also to the final product quality. To detailed analysis of the manufacturing process is used progressive methods of SPC and then determined the eligibility process. This ensures the identification of adverse effects, their correlation with the behavior of the production process and assembled average performance curve of each shifts.
Klíčová slova

Zpět

Patička