Přejít k obsahu


Analýza přechodových dějů vznikajících při komutaci u kaskádního zapojení dvouúrovňových měničů

Citace:
VOTAVA, M., GLASBERGER, T. Analýza přechodových dějů vznikajících při komutaci u kaskádního zapojení dvouúrovňových měničů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the transient states during the switching of dual inverter
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Votava , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá přechodovým dějem u kaskádního zapojení měničů vznikajícím spínaní IGBT a možnostmi jeho omezením. V důsledku spínání vypínatelných součástek vznikají vlivem parazitní vazby na zátěži nesymetrické vysokofrekvenční kmity. Zpráva obsahuje matematický model měniče s asynchronním motorem pro nesymetrickou složku proudu a napětí statoru. Navrhované možnosti omezení vysokofrekvenčního nesymetrického kmitání jsou ověřeny na navrženém matematickém modelu. Vybrané možnosti omezení jsou vyzkoušeny na laboratorním vzorku pohonu s tímto zapojením měničů řízeném vektorovou pulzně šířkovou modulací.
Abstrakt EN: This report is focused on transient state of dual inverter caused by switching of IGBTs and proposed its reduction. The switching of IGBTs due to parasitic coupling leads to asymmetrical high frequency oscillations. The report contains mathematical mode of converter with asynchronous machine for asymmetrical part of stator voltage and current. The proposed possibilities of reduction of transient state are verified on designed mathematical model. The selected possibilities are tested laboratory drive with this type of connection of converters controlled by space vektor pulse width modulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička