Přejít k obsahu


PWM s proměnnými nosnými signály pro kaskádní zapojení měničů

Citace:
VOTAVA, M., GLASBERGER, T. PWM s proměnnými nosnými signály pro kaskádní zapojení měničů. In Elektrotechnika a informatika 2015. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 215-218. ISBN: 978-80-261-0514-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Carrier redistribution PWM for cascaded connection of converters
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Votava , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá návrhem PWM s proměnnými nosnými signály pro kaskádní spojení měničů určené pro pohony s vysokými výkony na hladině vysokého napětí. Standardní modulace pro víceúrovňové měniče phase disposition PWM je modifikována pro zmíněnou topologií a její modifikace PWM s proměnnými nosnými signály (CRPWM) je implementována. Navrhovaná CRPWM redukuje nevyvážené zatížení výkonových spínacích prvků a zvýšení maximálního výstupního výkonu. Navrhovaná PWM byla porovnána se standardem PDPWM dle celkových ztrát, vyváženého zatížení spínacích prvků a THD průběhu napětí zátěže. Správná funkčnost navrhované PWM byla verifikována na simulační modelu měniče.
Abstrakt EN: This paper deals with a proposal of a carrier redistribution PWM for cascaded connection of converters dedicated to high power medium voltage electric drives. The standard phase disposition PWM for multilevel converters is modified for the mentioned topology and its derivation as the carrier redistribution PWM (CRPWM) strategy is employed. The proposed CRPWM enables the reduction of unbalanced load of the power electronics switches and increasing in the maximum output power rate. The proposed PWM strategy has been compared with the standard PDPWM according to selected criteria such as total power losses, balanced load of switching devices and THD of phase load voltage waveforms. The proper function of the proposed PWM strategy has been verified on a simulation model of the converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička