Přejít k obsahu


Kulturní cestovní ruch v rozvoji destinace

Citace:
JANEČEK, P., JAKUBÍKOVÁ, D., ZÝKOVÁ, I. Kulturní cestovní ruch v rozvoji destinace. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. s. 178-189. ISBN: 978-80-88064-09-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cultural Tourism in Destination Development
Rok vydání: 2015
Místo konání: Jihlava
Název zdroje: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Autoři: Ing. Petr Janeček , Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D. , Isabel Zýková
Abstrakt CZ: Kulturní turismus je dynamicky se rozvíjejícím celosvětovým trendem. Česká republika má díky své bohaté nabídce kulturně-historických atraktivit velký potenciál pro rozvoj kulturního turismu. Příspěvek se zabývá touto problematikou v regionu Chebska, kde se vyskytuje celá řada atraktivit, jejichž využití může být základem k tvorbě produktů turismu. Výzkum za pomoci dotazníkového šetření se zaměřil na zkoumání návštěvníků a rezidentů regionu, jejich motivů k cestě, spokojenosti s navštívenými atraktivitami. Bylo zjišťováno povědomí o kulturním potenciálu a jeho kvalitativní hodnocení. Hlavní motivy k navštívení Chebska jsou poznání a historie; rekreace a odpočinek; zábava. Pouze u 4 % návštěvníků nesplnila návštěva jejich očekávání. Největších rozdílů ve spokojenosti rezidentů a návštěvníků bylo dosaženo v otázkách bezpečnosti, vzhledu budov, čistoty prostředí a nákupních možností.
Abstrakt EN: Cultural tourism is dynamic developed and worldwide trend. The Czech Republic has great potential for development of cultural tourism thanks to wide range of cultural and historical attractions. Paper deals with cultural tourism in Cheb region where are located many cultural attractions which can be used in the creation of tourism products. Research was conducted as a questionary survey and focused on visitors and residents of region, their motivation to travel, satisfaction with attractions. It was investigated awareness about culture potential and qualitative characteristics. The main motives to travel to Cheb region are cognition and history, recreation and leisure and entertainmen. Visit of Cheb region failed to meet expectations at 4 % of respondent. Main differences in satisfaction of visitors and residents are in field of safety, appearance of buildings, cleanliness of the environment and shopping.
Klíčová slova

Zpět

Patička