Přejít k obsahu


Význam funkční gramotnosti v souvislosti se změnami v oblasti trhu práce

Citace:
CHOCHOLE, T. Význam funkční gramotnosti v souvislosti se změnami v oblasti trhu práce. Lifelong learning – Celoživotní vzdělávání., 2015, roč. 5, č. 1, s. 58-72. ISSN: 1805-8868
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Importance of Functional Literacy in Relation to Changes in The Labor Market
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Tomáš Chochole Ph.D.
Abstrakt CZ: Technologický vývoj a postupná proměna trhu práce v globální ekonomice kladou stále větší důraz na rozvoj funkční gramotnosti dospělých. Pracovních míst pro lidi se základním vzděláním v Evropské unii postupně ubývá ve prospěch zaměstnání, kde je vyžadována vyšší kvalifikace. Ta se však vyznačují vyššími nároky na kompetence a praktické dovednosti. Význam funkční gramotnosti v globální společnosti roste nejen z hlediska pracovního života, ale i sociálního začleňování a plnění společenských rolí. Společnost se digitalizuje, a tak se práce s textem a se základními matematickými operacemi stává prakticky každodenní nutností bez ohledu na stupeň dosaženého vzdělání či konkrétní profesi člověka. Dobrá úroveň funkční gramotnosti v tomto případě otevírá bránu nejen k vyšší efektivitě práce, ale i k lepšímu pracovnímu uplatnění. Mezinárodní výzkumy zaměřené na funkční gramotnost dospělých ale odhalují, že tyto dovednosti určitým skupinám dospělé populace chybějí, což může ohrožovat nejen jejich postavení na pracovním trhu, ale i jejich další fungování v moderní společnosti.
Abstrakt EN: The technological development and the gradual transformation of the labour market in the global economy put increasing emphasis on the development of adults’ functional literacy. Number of jobs for people with basic education in the EU gradually declines in favour of jobs that require higher qualification. It is, however, characterized by higher demands for competencies and practical skills. Importance of functional literacy in global society is growing not only in terms of working life, but also through social inclusion and social roles. Our society is being digitized therefore work with text and basic maths operations becomes routine, regardless of the level of education or profession of the employee. Good level of functional literacy opens the door not only to higher work efficiency, but also to better employment. The international literacy research focused on the functional literacy of adults imply that specific groups of adults lack these skills and they can be at risk in the labour market and also in their life in the modern society.
Klíčová slova

Zpět

Patička