Přejít k obsahu


Modelové kompetence lektorů funkční gramotnosti dospělých

Citace:
CHOCHOLE, T. Modelové kompetence lektorů funkční gramotnosti dospělých. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2015. s. 237-250. ISBN: 978-80-7509-287-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Model competencies for lectures of adult’s functional literacy
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Autoři: Mgr. Tomáš Chochole Ph.D.
Abstrakt CZ: Moderní technologie a jejich kontinuální rozvoj kladou důraz na funkční gramotnost dospělých v jejich pracovním i běžném životě. Ačkoliv výsledky mezinárodního šetření PIAAC ukázaly, že Česká republika nedosahuje výrazných odchylek od světového průměru, patří mezi největší slabiny dospělé populace čtenářská a ICT gramotnost. V ČR ale zatím na rozdíl od jiných evropských zemí neexistuje ucelený systém, který by vedl ke zvyšování funkční gramotnosti dospělých, ani nejsou stanoveny požadavky na kompetenční výbavu lektorů, kteří by takové kurzy vedli. Cílem studie je na základě zahraničních a výzkumných zkušeností autora z mezinárodních projektů představit příklady dobré praxe a specifikovat, jakými modelovými kompetencemi by měl lektor funkční gramotnosti disponovat. Kvalita lektorské práce totiž může být těmito profesními požadavky velmi výrazně ovlivněna. Studie by tak mohla přispět k odborné diskuzi na téma funkční gramotnost dospělých a její rozvoj v ČR.
Abstrakt EN: Modern technology and the continuous development emphasize the functional literacy of adults in their work and everyday life. Although the results of the international PIAAC survey showed that the Czech Republic does not achieve significant deflection from the global average. Our adult population is weak in literacy and using ICT. There is no comprehensive system how to increase functional literacy of adults in the Czech Republic as in the other European countries. We do not also know the minimum of competencies, which the lectures need for teaching the courses of functional literacy. The aim of this paper is based on international research and author's experience from international projects to present examples of good practice and to identify model competencies that lectures should have. The quality of tutors work should be seriously affected by these professional requirements. The paper could thus contribute to the professional discussion in the topic functional literacy of adults and her development in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička