Přejít k obsahu


Hrnčířské značky a kolky na středověké keramice z městské radnice a domu čp. 16 v Českých Budějoviích

Citace:
ČAPEK, L. Hrnčířské značky a kolky na středověké keramice z městské radnice a domu čp. 16 v Českých Budějoviích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2015, roč. 1, č. 28, s. 201-225. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pottery marks and stamps on medieval vessels from the town hall and house no. 16 in České Budějovice
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie je zaměřena na analýzu a vyhodnocení středověkých hrnčířských značek na dnech nádob grafitové keramiky z 2. poloviny 13. století až počátku 14. století, dále na rozbor kolků na tuhových zásobnicích ze 14.-15. století a malých rytých značek a kolků na uchách redukční keramiky z 15. století. Analýza hrnčířských značek a kolků vycházela ze souborů středověké keramiky, které byly získány při archeologických výzkumech na nádvoří městské radnice a domu čp. 16 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.
Abstrakt EN: This paper focuses on the analysis and evaluation of late pottery marks on bases of graphite pottery wares from the second half of 13th century to the early 14th century, further stamped marks on graphite storage vessels from the 14th-15th centuries and small engraved marks and stamps on handles of reduction fired pots from the 15th century. The analysed pottery marks and stamps come from assemblages of medieval pottery which were recovered during archaeological excavations in the courtyard of the town hall and in house no. 16 in Přemysl Otakar II Square in České Budějovice.
Klíčová slova

Zpět

Patička