Přejít k obsahu


Středověká odpadní jímka domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích ve výsledcích rozboru artefaktů a enviromentálních analýz

Citace:
ČAPEK, L., CHVOJKA, O., KODÝDKOVÁ, K., BENEŠ, J., HOUFKOVÁ, P., MYŠKOVÁ, E. Středověká odpadní jímka domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích ve výsledcích rozboru artefaktů a enviromentálních analýz. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2015, roč. 28, č. 1, s. 227-252. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Medieval Cesspit from House No. 7 in Krajinská Street in České Budějovice in the Results of the Artefacts and Environmental Analysis
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D. , Mgr. Ondřej Chvojka Ph.D. , Mgr. Kateřina Kodýdková , PhDr. Jaromír Beneš Ph.D. , Mgr. Petra Houfková , Mgr. Eva Myšková
Abstrakt CZ: Studie se zabývá komplexním vyhodnocením středověké odpadní jímky domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích po stránce archeologické a environmentální. Z výplně středověké jímky pochází menší soubor středověké keramiky, skel, kovových předmětů a organických materiálů – dřev a uhlíků. Intaktní organická výplň jímky byla podrobena makrozbytkové a pylové analýze k určení druhového složení rostlin a pylů, kde téměř jednu polovinu souboru tvořily taxony užitkových rostlin, a to jak druhy pěstované, tak diaspory sbíraných rostlin; druhou polovinu tvořily taxony ostatní lokální neužitkové vegetace. Parazitologickou analýzou byly určeny druhy střevních parazitů. Xylotomická a antrakologická analýza úlomků dřev a uhlíků určila druhovou skladbu dřev, kde v souboru celkově převažovaly druhy jehličnaté. Environmentální analýzy v souladu s výpovědí rozboru artefaktů dokládají krátkodobé zaplnění objektu kolem poloviny 15. století.
Abstrakt EN: The paper is focused on a comprehensive evaluation of medieval cesspit of house No. 7 in Krajinská Street in České Budějovice based on archaeological and environmental evidence. The fill of excavated contained smaller assemblages of pottery, glass, metal artefacts and organic matters – wood and charcoal dated to the High Middle Ages. Intact organic fill of cesspit was subjected of plant macroremains and pollen analysis in order to determine the species composition of plants. Almost one half of the archaeobotanical assemblage consisted of taxa crops, both species grown and harvested and the diasporas of collected plants; the second half consisted of taxa of other local vegetation. Parasitological analysis identified species of intestinal parasites. Xylotomic and anthracological analysis of wood fragments and charcoals determined composition of tree species, where coniferous wood was dominated. Environmental analysis are in accordance with the testimony of artefacts analysis indicating short-term filling of cesspit in the half of 15th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička