Přejít k obsahu


Realita ve výuce všeobecných sester v oblasti managementu bolesti.

Citace:
BEJVANČICKÁ, P., HOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, Z. Realita ve výuce všeobecných sester v oblasti managementu bolesti.. In Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání ve zdravotnictví". Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., 2015. s. 143-152. ISBN: 978-80-905728-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The reality in education of nurses in pain management
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Autoři: PhDr. Petra Bejvančická , PhDr. Jana Horová , Mgr. Zuzana Šafránková
Abstrakt CZ: Bolest je jedním z nejčastějších problémů, které sestry v praxi posuzují, řeší a hodnotí. Péče o pacienta s bolestí a její léčba patří do kompetencí všech všeobecných sester a tyto kompetence se vzhledem k úrovni vzdělání prakticky neliší. Co se ale lišit může a zcela zásadně tuto péči ovlivňovat, je míra odborných znalostí v problematice léčby bolesti. Provedené šetření zjišťovalo názory a znalosti sester v oblasti léčby bolesti. Míra znalostí byla zhodnocena subjektivně respondenty a objektivně testem. Byla potvrzena souvislost mezi mírou znalostí respondentů o léčbě bolesti a úrovní jejich vzdělání. V subjektivním hodnocení dostatku znalostí k edukaci v oblasti léčby bolesti se respondenti s různou úrovní vzdělání nelišili, v objektivním hodnocení pomocí testu byli úspěšnější vysokoškolsky vzdělaní respondenti. Průzkum ukázal nedostatek odborných znalostí sester v oblasti léčby bolesti. Je nutné zkvalitnit vzdělávání v této oblasti, jak kvalifikační, tak celoživotní.
Abstrakt EN: Pain is one of the most frequent problems that the nurses consider, solve and evaluate in practice. Caring for a patient with pain and its treatment belongs to the competence of nurses and these competencies with respect to the level of education virtually identical. But what may vary and fundamentally affects the care, is the level of expertise in the issue of pain management. The survey investigated the views and knowledge of nurses in pain management. The level of knowledge of pain management was evaluated subjectively by respondents and objectively with a test. It was confirmed correlation between rates of respondents knowledge about pain and their level of education. In the subjective evaluation of the level of knowledge of education in pain management, there was no difference among respondents having various grades of education. Regarding the objective evaluation by means of the test, university graduates were more successful. The survey showed a lack of knowledge of nurses in pain management. It is necessary to improve education in this sphere, both the qualification learning and the lifelong one.
Klíčová slova

Zpět

Patička