Přejít k obsahu


Civilní právo procesní

Citace:
ZAHRADNÍKOVÁ, R., HROMADA, M., RABAN, P., SVITÁK, S., TRIPES, A., WIPPLINGEROVÁ, M. Civilní právo procesní. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, 549 s. ISBN: 978-80-7380-571-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Civil procedural law
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Ing. Radka Zahradníková Ph.D., LL.M. , Mgr. Miroslav Hromada Ph.D. , Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc. , JUDr. Stanislav Sviták , JUDr. Antonín Tripes , JUDr. Miloslava Wipplingerová Ph.D.,LL.A.
Abstrakt CZ: Druhé vydání předkládané publikace Civilní právo procesní reaguje na komplexní rekodifikaci soukromého práva, která byla dokončena vyhlášením občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb. a zákona o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 91/2012 Sb. ve Sbírce zákonů České republiky, a zapracovává změny, které s sebou rekodifikace soukromého práva přinesla. Procesněprávní aspekty této nové právní úpravy byly vtěleny především do novely občanského soudního řádu, zákona č. 293/2013 Sb., která nabyla účinnosti shodně jako v případě zmíněných zákonů dne 1. 1. 2014. Tato novela zároveň reagovala i na nový zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 292/2013 Sb. a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon č. 304/2013 Sb., když zrušila všechna ustanovení, která nově upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Publikace velmi výrazně reflektuje skutečnost, že většinu z početného autorského kolektivu tvoří zejm. odborníci z právní praxe. Autoři se neomezují jen na pouhý teoretický výklad, nýbrž i demonstrují civilněprocesní materii na reálných příkladech z každodenní právnické praxe. Tyto mají čtenáři napomoci lépe uchopit popisovanou problematiku a rovněž mají dopomoci k vlastnímu analytickému uvažování a zamýšlení nad civilním právem procesním a jeho zákonitostmi.
Abstrakt EN: The submitted book is the 2 nd edition of Civil procedure law that reacts on the recodification of Civil law in the Czech Republic effective from 1.1 2014 and incorporates changes resulting from the new private law. The book comments Czech civil procedure law, its particular insitutes and its other relating aspects. The structure of this not only theoretical, but also largely practical publication is divided into twelve individual parts. This publication contains a lot of practical examples related to the commented issue. Moreover, many essential judicial decisions (spec. judgments and resolutions of the Supreme Court of the Czech Republic) are mentioned in this publication. Team of authors believes this publication will be useful during the study of civil procedure law not only at faculties of law but also in various legal professions.
Klíčová slova

Zpět

Patička