Přejít k obsahu


Probabilistic assessment of the impact of dispersed generation on voltage quality

Citace:
STŘELEC, M., ZÁPOTOCKÁ, A., JANEČEK, P., JANEČEK, E. Probabilistic assessment of the impact of dispersed generation on voltage quality. In Conference proceedings of International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University. Riga, Latvia: Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 2015. s. 73-79. ISBN: 978-1-5090-0334-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Probabilistic assessment of the impact of dispersed generation on voltage quality
Rok vydání: 2015
Místo konání: Riga, Latvia
Název zdroje: Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923
Autoři: Ing. Martin Střelec Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Rozptýlené zdroje energie pomalu pronikají do rozvodných energetických sítí. Obnovitelné zdroje představují většinu nových instalovaných zdrojů energie, které jsou stochastické povahy. S tímto fenoménem vznikají nové technické problémy, přičemž vhodné posuzování dopadu nestálých zdrojů rozptýlené výroby na kvalitu napětí představuje jeden z nich. Aktuální plánovací nástroje a optimalizační metody většinou spoléhají na deterministické klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které hodnotí kvalitu energie v distribuční síti. Tyto ukazatele nemusí být dostačující pro energetické sítě s vysokou přítomností nejistoty. V tomto článku je popsán model elektrické sítě s důrazem na pravděpodobnostní popis výkonových injekcí. Dále jsou diskutovány korelace mezi stochastickými injekcemi výkonů, které jsou rozdělené do několika skupin. Hlavní zaměření tohoto článku je na design pravděpodobnostních klíčových výkonnostních ukazatelů pro hodnocení kvality elektrické energie v distribuční síti. Dva pravděpodobnostní metody toku zatížení používané pro výpočet zavedených KPI jsou prezentovány a jejich výkon je analyzována na vybrané vzorové věci. Na zkušebním případu, vyhodnocení KPI je prokázána a výsledky jsou analyzovány.
Abstrakt EN: Dispersed generation sources are slowly penetrating into distribution power networks. Renewables represent the majority of newly installed energy sources, which are of stochastic nature. With this phenomenon, new technical challenges are rising up, where appropriate impact assessment of volatile dispersed generation on voltage quality stands for one of them. Current planning tools and optimization methods mostly rely on the deterministic key performance indicators (KPI), which assesses the power quality in a distribution network. These indicators may not be sufficient for power network with high presence of uncertainty. In this paper, power network model with emphasis on probabilistic description of power injections is described. Correlation among stochastic power injection is discussed and consequently this correlation is categorized into several groups. Main focus of the paper is on design of probabilistic key performance indicators for assessment of power quality in a distribution network. Two probabilistic load flow methods used for computation of introduced KPIs are presented and their performance is analyzed on selected test case. On the test case, KPIs evaluation is demonstrated and the results are analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička