Přejít k obsahu


Seniors´perception of travel barrier: A case of Czech Republic

Citace:
JANEČEK, P. Seniors´perception of travel barrier: A case of Czech Republic. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid: International Business Information Management Association, 2015. s. 220-229. ISBN: 978-0-9860419-5-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Seniors´perception of travel barrier: A case of Czech Republic
Rok vydání: 2015
Místo konání: Madrid
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Populace Evropy stále stárne, stejné je to v případě České republiky. Více lidí žije déle a aktivněji. Tento jev je spojen s vyšší kvalitou života. Starší lidé jsou více vitální a aktivnější a mají podobné potřeby jako mladší populace. Poptávky v turismu se stává širší o nový segment zákazníků. Průměrná doba života je v České republice kolem 76 let. Tento příspěvek popisuje segment seniorských turistů. Je zaměřen na organizace cesty, zdroje informací k cestování a velká pozornost je věnována popisu bariér v cestování. Příspěvek ukazuje výsledky dotazníkového šetření. Analýza se skládala z 572 zodpovězených dotazníků. Příspěvek se zabývá klastrovou analýzou a to využitím dvou metod (hierarchichá a dvoudimenzionální metodou klastrové analýzy) a jejich komparací. Data byla rozdělena do sedmi klastrů a obohacena o společné charakteristiky. Výsledky analýzy jsou aplikovatelné pro praxi podnikání v cestovním ruchu a volném čase.
Abstrakt EN: Population in Europe is becoming aging and the same situation is in the Czech Republic. More people live longer and more active live. This fact is connected with higher quality of life. Aging people are more vital and active and they have similar needs to younger population. Demand in tourism is becoming broader to new customer segments. Average live expectancy of Czech population is about 76 years. This paper describe customer segment of senior travelers. It is focused on organization of travel, sources of travel information and big attention is dedicated travel barriers. Paper shows result of questionnaire survey. Analysis consists of 572 answered questionnaires. Paper includes results of cluster analysis by two methods hierarchical and twodimensional cluster analysis) and theirs comparison. Data were divided to seven clusters and added by more specific characteristic. Results of this paper are applicable in travel and leisure business.
Klíčová slova

Zpět

Patička