Přejít k obsahu


Drums Alive® jako prostředek pohybové terapie a jeho využití u různých typů postižení

Citace:
KNAPPOVÁ, V., KAVALÍŘOVÁ, G. Drums Alive® jako prostředek pohybové terapie a jeho využití u různých typů postižení. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2014, roč. 5, č. 2, s. 25-25. ISSN: 1804-4220
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Drums Alive® as a means of physical therapy and its use in various types of disabilities
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Věra Knappová Ph.D. , Mgr. Gabriela Kavalířová Ph.D.
Abstrakt CZ: Zakladatelkou Drums Alive® je Carrie Ekins. Tento pohybový program je známý a rozšířený především ve Spojených státech amerických a Německu. Terapie probíhá bubnováním pomocí klasických paliček na stabilně umístěné gymnastické míče. V případě nedostatku prostoru, nebo vzhledem ke specifi cké situaci, lze využít pro bubnování alternativní pomůcky (židli, destičky, bubnovat vsedě apod.). Drumming s sebou přináší mnoho fyzických a psychických benefi tů. Vylaďuje autonomní nervový systém ve smyslu převahy parasympatiku, tím výrazně redukuje stres a posiluje imunitní systém. Synchronizace pravé a levé hemisféry vykazuje během bubnování stimulaci aktivity mozkových alfa vln, což může vést k vyšší úrovni koncentrace, senzorickému a motorickému zdokonalení a celkové duševní pohodě. Tato synchronizace je velmi žádoucí u jedinců trpících neurologickými onemocněními, ale jeví se jako vhodnou terapií i u jedinců s poruchami autistického spektra. U jedinců s omezenou hybností může být efektivně využíván jako prostředek zvyšování fyzické zdatnosti (zvy- šování srdeční a dechové frekvence, vyplavování endorfi nů, cílené posilování svalových skupin aj.). Z psychologického hlediska drumming podporuje kreativitu, jemnou motoriku, trénuje paměť, pomáhá snižovat stres a agresivitu. Prohlubuje přirozený vztah k hudbě a rytmu. Rozvíjí kognitivní a emoční procesy. Tato terapie slouží k odreagování, relaxaci a emocionálnímu vybití. Z tohoto hlediska je vhodnou terapií zejména u dětí s poruchou pozornosti nebo s lehkou mozkovou dysfunkcí. Bubnování bývá pro klienty silným zážitkem, zábavou a nástrojem k upevňování sociálních vazeb mezi nimi.
Abstrakt EN: The founder of Drums Alive® is Carrie Ekins. This physical program is widely known throughout the U. S. and Germany. The therapy consists of drumming on stationery gymnastic balls using classical drumsticks. If there is a lack of space or in a specifi c situations, alternative aids can be used for drumming (chairs, plates, drum sets, etc.). Drumming has numerous physical and psychological benefi ts. It fi ne tunes the autonomic nervous system towards the dominance of parasympathetic, which is associated with considerably reduced stress and strengthening of the immune system. Synchronization of the right and left hemispheres during drumming stimulates alpha brain wave activity, which can lead to a higher level of concentration, sensory and motor improvement and overall mental peace. This synchronization is very desirable in individuals who have neurological diseases, but it also seems to be a suitable therapy for people with autism spectrum disorders. For individuals with limited mobility, it can be eff ectively used to increase physical fi tness (increased heart and respiratory rate, a release of endorphins, targeted strengthening of muscle groups, etc.). Psychologically, drumming encourages creativity, improves fi ne motor skills, supports memory training and helps to reduce stress and aggression. It deepens the natural relationship to music and rhythm. It develops cognitive and emotional processes. This therapy is used for relaxation and emotional discharge. From this perspective, it is a particularly suitable therapy for children with attention defi cit disorder or attention defi cit hyperactivity disorder. Drumming is usually a powerful experience for clients, provides entertainment and is a tool that strengthens the social ties between them.
Klíčová slova

Zpět

Patička