Přejít k obsahu


Specifika vzdělávání v prostředí totální instituce

Citace:
LOCHMANNOVÁ, A. Specifika vzdělávání v prostředí totální instituce. In Sborník 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 31-38. ISBN: 978-80-261-0559-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specifics of education in the total institution
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Alena Lochmannová ,
Abstrakt CZ: Vzdělávání jako takové není výsadou majoritní společnosti, ale své uplatnění nalézá i v oblastech, které na první pohled vypadají jako oblasti vzděláváním opomíjeny, jako je například vězení. Tento příspěvek se zabývá problematikou vzdělávání v prostředí totální instituce, tedy instituce řízené dle určitých pravidel, v rámci které existují dvě nepropustné skupiny subjektů, jejímž reprezentantem je právě vězení. Cílem tohoto textu je popsat systém vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody v prostředí České republiky, poukázat na význam vzdělávacího systému ve vězeňském prostředí, dotknout se legislativních opor procesu vzdělávání ve vězení a uvést příklad praktické implementace vzdělávacího procesu a jeho metod v rámci vybrané české věznice.
Abstrakt EN: Education is not the privilege of the major society, but its use is found in areas that at first glance seem overlooked by educational system, such as a prison is. This paper deals with the issue of education in an environment of total institution, which is an institution following certain rules, under which there are two different groups of subjects. Representative of this total institution is a prison. The aim of this paper is to describe the system of education of people in prison in the Czech Republic, to highlight the importance of the educational system existence in the prison environment, to touch legislative provisions of the process of education in prison and to give an example of the educational process and methods practical implementation within the selected Czech prison.
Klíčová slova

Zpět

Patička