Přejít k obsahu


Syndrom vyhoření jako riziko v pedagogické profesi

Citace:
LOCHMANNOVÁ, A., ŠTICH, L. Syndrom vyhoření jako riziko v pedagogické profesi. In Sborník 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 26-30. ISBN: 978-80-261-0559-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The risk of burnout in the teaching profession
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Alena Lochmannová , PhDr. Lukáš Štich
Abstrakt CZ: Syndrom vyhoření je jevem tělesného, psychického a duchovního vyčerpání. Osoby náchylné k vyhaslosti jsou charakterizovány především empatií, senzitivitou, obětavostí, idealismem, zaměřeností na druhé, úzkostí, pedantstvím, entuziasmem, tendencí přehnaně se identifikovat s druhými. Jednou z rizikových profesí z hlediska syndromu vyhoření je také pedagogická profese. Cílem tohoto příspěvku je přiblížit podstatu syndromu vyhoření a zdůraznit praktická rizika i možné protektivní faktory ve vztahu k pedagogické profesi, kdy je využito nejen odborné literatury, ale také názorů předního odborníka v oblasti výzkumu vyhoření prof. PhDr. Vladimíra Kebzy, CSc.
Abstrakt EN: Burnout is a phenomenon of the physical, psychological and mental exhaustion. Persons vulnerable to burnout are characterized above all by empathy, sensitivity, dedication, idealism, their focus on the others, anxiety, pedantry, enthusiasm, tendency to over-identify with others. One risk professions in terms of burnout is also teaching profession. The aim of this paper is to present the essence of burnout and to emphasize the practical risks and protective factors in relation to the teaching profession, and in this paper is used not only professional literature, but also opinions of a leading expert in the research of burnout prof. Dr. Vladimir Kebza, PhD.
Klíčová slova

Zpět

Patička