Přejít k obsahu


Vztah správního řádu k řízení ve věcech státní služby

Citace:
KOPECKÝ, M. Vztah správního řádu k řízení ve věcech státní služby. Jurisprudence, 2015, roč. 24, č. 5, s. 3-10. ISSN: 1802-3843
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The relation between the Code of Administrative Procedure and the proceedings in civil service matters
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, změnil postavení osob, které se staly státními zaměstnanci podle tohoto zákona, z režimu zákoníku práce, tedy z oblasti práva soukromého, do režimu veřejnoprávního. Vykonávání státní správy osobami ve služebního vztahu bude v rámci správních úřadů pravidelným způsobem vykonávání činností státní služby, zatímco zabezpečování takových činností osobami v pracovním poměru podle pracovněprávních předpisů bude výjimkou. S veřejnoprávní povahou služebního vztahu souvisí, že orgán vystupující za zaměstnavatele, tedy za stát, označovaný jako služební orgán, disponuje veřejnou mocí a autoritativně určuje jednostrannými akty, v rámci mezí zákonné úpravy, postavení osob službu vykonávajících – státních zaměstnanců, postup autoritativního rozhodování úředního orgánu ve věcech poměru zaměstnanců ve služebním poměru je upraven pravidly procesní povahy. Článek rozebírá, do jaké míry se při rozhodování ve věcech služebního poměru postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako zákona upravujícího obecně postupy správních orgánů při výkonu veřejné správy, a jaká jsou specifika řízení ve věcech služebního poměru.
Abstrakt EN: The Act Nr. 234/2014 Coll., Civil Service Act, changed the status of persons who have become state employees under this Act from the regime of the Labor Code, i. e. from the area of private law, under the area of public law. Execution of (state) administration by entities in the civil service within the administrative offices will be the regular way of carrying out activities of state services, while ensuring such activities by persons employed under Labor Code will be much more an exception. The public nature of the civil service is related to the fact, that the body acting as an employer (meaning the state, here known as a service authority) is the public authority and so has the public power, by which (by unilateral acts within the limits of the law) is able to authoritatively determine the status of persons performing the services – state employees. Therefore the authoritative decision-making processes of the official authority in matters of the employees in a civil service is governed by the rules of an administrative procedure. This article discusses the extent to which the decision-making in matters of civil service is ruled by the Act no. 500/2004 Coll., Code of Administrative Procedure, as the code containing the general procedures of administrative bodies in public administration, and which are the specifics of such procedures in the civil service matters.
Klíčová slova

Zpět

Patička