Přejít k obsahu


Changes in Mutual Relations between Czech Social Democrats and Communists after 2000 and Strengthening of Anti-Communism in Czech Society and Politics

Citace:
CABADA, L. Changes in Mutual Relations between Czech Social Democrats and Communists after 2000 and Strengthening of Anti-Communism in Czech Society and Politics. Politické vedy / Political Sciences, 2015, roč. 18, č. 4, s. 8-31. ISSN: 1335-2741
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Changes in Mutual Relations between Czech Social Democrats and Communists after 2000 and Strengthening of Anti-Communism in Czech Society and Politics
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je analyzovat vývoj antikomunistických politických postojů a proudů v české politice a společnosti po roce 1989, zejména pak po roce 2000, a to ve vztahu proměnám vzájemných vztahů mezi ČSSD a KSČM. V prvních letech první dekády 21. století můžeme pozorovat řadu podnětů vedoucích k revizi a současně posilování antikomunismu v Česku. Nové formy antikomunismu se jeví být méně smířlivé než ty z 90. let a zdůrazňují zásadní význam dekomunizace pro vývoj stabilní demokracie. V Česku mohou být dvě relevantní levicové strany - ČSSD a KSČM - nahlíženy jako hlavní aktéři, jejichž vnitřní vývoj a vzájemná pozice mohou být chápány jako klíč k pochopení revitalizace antikomunismu. V textu analyzujeme klíčové programové a personální aspekty spojené s antikomunismem uvnitř ČSSD a vnitrostranickou debatou o jeho zachování či rozvolnění. Prezentujeme rovněž obecnější kontext diskuse o stabilitě a kvalitě demokracie ve vazbě na dekomunizační proces a antikomunistické postoje.
Abstrakt EN: The aim of this article is to analyse the development of anti-communist political attitudes and stances of Czech politics and society after 1989, particularly after the year 2000 in the connection with the changes in mutual relations between the two leading parties of Czech political left – the Social Democrats and Communist Party. In the first years of the first decade of the 21st Century, we can observe a number of stimuli, which, in our opinion, led to the revision and, at the same time, to the strengthening of anti-communism in the Czech Republic. The new form of anti-communism seems to be less forgiving than that of the 1990s, and it points to the essential importance of decommunisation for the development of a stable democracy. In the Czech Republic, two relevant left-wing political parties – the Czech Social Democratic Party and the Communist Party of Bohemia and Moravia – can be seen as the main actors whose internal development and mutual relations can be understood as key for the understanding of the revitalisation of anti-communism in the country. In this text, we analyse the key programme and personal aspects connected with the anti-communism of the Czech Social Democratic Party and with the intraparty debates about its weakening or disappearance. We also present a more general context of the discussion about the stability and quality of democracy in connection with decommunisation processes and anti-communist attitudes.
Klíčová slova

Zpět

Patička