Přejít k obsahu


Selected Aspects of Financial Planning

Citace:
HINKE, J., ŠIMONOVÁ, L. Selected Aspects of Financial Planning. 1. vyd. Plzeň : NAVA Plzeň, 2015, 91 s. ISBN: 978-80-7211-484-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Selected Aspects of Financial Planning
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: NAVA Plzeň
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Lenka Šimonová ,
Abstrakt CZ: Finanční plán je kvantifikovaným vyjádřením cílů podniku, hierarchicky uzavírá veškeré dílčí plány. Finanční plánování má za úkol sladit finanční a investiční rozhodování, kvantifikovat důsledky rozhodnutí, pomoci formulovat vnitropodnikové politiky a tím zajistit řízení podniku v podmínkách nejistoty k úspěchu a prosperitě. Protože tvorba a realizace finačního plánu není jednoduchou záležitostí, chce tato kniha pomoci odborné veřejnosti zprostředkováním poznatků z vědecko-výzkumné oblasti. Cílem autorského kolektivu je prostřednictvím monografie prezentovat výsledky analýz a (empirických i teoretických) výzkumů jak svých, tak jiných výzkumných organizací či jednotlivců ve vymezené oblasti finančních plánů a zasadit je do rámce teoretických východisek.
Abstrakt EN: Financial plan is a quantified expression of company objectives and hierarchically completes all partial plans. Financial planning aims to harmonize financial and investment decisions, to quantify consequences of decisions and to help formulate internal policies, thereby ensuring that business management under conditions of uncertainty achieves a success and prosperity. As the formulation and implementation of financial plan is not a simple task, this book is intended to get the latest scientific research findings and knowledge over to the professional public. Through this monograph, the authors aim to present the results of analyses and theoretical as well as empirical studies both of theirs and other research organizations or individuals in the defined area of financial plans and to put them into the context of theoretical bases.
Klíčová slova

Zpět

Patička