Přejít k obsahu


Aristotelův výklad Anaximandrova pojetí vzniku

Citace:
KOČANDRLE, R. Aristotelův výklad Anaximandrova pojetí vzniku. Aithér, 2015, roč. 7, č. 13, s. 70-95. ISSN: 1803-7860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aristotle on Anaximander's Concept of Generation
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Aristotelés popisuje Anaximandrův výklad vzniku jako „vydělování protikladů“. Zároveň naznačuje, že by to apeiron mělo být chápáno jako směs. Simplikios ve stejné souvislosti zase akcentuje „oddělování protikladů“, k němuž mělo docházet věčným pohybem. Ačkoli se jedná o tendenční peripatetický pohled, lze předpokládat, že mohl skutečně reagovat na původní koncepci. A zatímco jako protiklady byly patrně míněny různé konkrétní složky světa, proces oddělování nejspíše pocházel z biologického pozadí kosmogonie. Vznik světa je totiž možné přiblížit ve smyslu vyloučení plodného semene, které dále rostlo a diferencovalo se. Oddělování přitom neznamená oddělení z původní směsi, nýbrž oddělení jedné části či složky od druhé. Oddělování lze navíc doložit i v dalších fázích vzniku světa, přičemž spolu s obklopováním představují původní popisy konstituce jednotlivých jevů. Věčný pohyb pochopený jako působení spontaneity bezmezné přirozenosti, kterou ke vzniku neustále dochází, mohl nadto souviset s problematikou nekonečných světů.
Abstrakt EN: Aristotle describes Anaximander’s interpretation of generation as ‘separation out of opposites’, while implying that to apeiron should be understood as a mixture. Simplicius, on the other hand, emphasises a ‘separation of opposites’ that was supposed to take place due to the eternal motion. While this represents a tendentious peripatetic interpretation, it may have been a response to a conception proposed by Anaximander. While the opposites probably referred to the various particular components of the world, the process of separation was likely grounded in the biological background of cosmogony. To wit, the origin of the world can be described in terms of ejection of a fertile seed which grows and becomes more differentiated. In this context, separation does not mean any sort of detachment from the original mixture but rather just separation of one part or component from another. Moreover, separation is evidenced in other stages of the generation of the world, where it jointly with the state of surrounding represents the original description of constitution of particular phenomena. Further, the eternal movement understood as the working of spontaneity of the boundless nature, which underlies generation, may have been linked to the issue of the infinite worlds.
Klíčová slova

Zpět

Patička