Přejít k obsahu


COMPLIANCE STUDENTŮ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ V OBLASTI PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PREVENCE

Citace:
HOROVÁ, J., BEJVANČICKÁ, P., ŠAFRÁNKOVÁ, Z. COMPLIANCE STUDENTŮ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ V OBLASTI PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PREVENCE. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2015 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Masarykova univerzita, 2015. s. 1025-1033. ISBN: 978-80-87952-12-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: COMPLIANCE OF THE STUDENTS OF NON-MEDICAL SPECIALIZATIONS IN PRIMARY AND SECONDARY PREVENTION
Rok vydání: 2015
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Jana Horová , PhDr. Petra Bejvančická , Mgr. Zuzana Šafránková
Abstrakt CZ: Profese zdravotníka je stále na předních místech v hodnocení prestiže a důvěry mezi ostatními profesemi, a proto by měl být jejich přístup k prevenci brán jako příkladný. Je důležité, aby zdravotníci sami pečovali o své zdraví, dodržovali systém doporučených preventivních prohlídek a stali se tak příkladem pro ostatní populaci. Cílem práce bylo zjistit, jaká je compliance a míra osobního zapojení se do preventivních prohlídek u studentů takzvaných edukativních nelékařských zdravotnických oborů a jaký vliv má studovaný obor na některé faktory ovlivňující zdravý životní styl. I když nebyla prokázána souvislost mezi studovaným oborem a mírou osobního zapojení se do preventivních prohlídek, je přístup k relevantním informacím a míra zdravotní gramotnosti jedním z faktorů ovlivňujících vlastní zodpovědnost za své zdraví a za úroveň kvality života ve vyšším věku.
Abstrakt EN: Non-medical profession is still on the forefront in the evaluation of the prestige and the trust among the other professions. Health professions the act as the modelss for their patients. It is therefore also very important profesions to take care of their health themselfes, to adhere to the system of recommended preventive examinations and to become as a modelss for others. The aim is to find out which is compliance and the rate of personal participation in preventive examinations in students of so-called educative non-medical professions and which effect there is in studied subject for some factors affecting healthy lifestyle. Although there wosn´t proved any connection between subject and the rate of personal participation in preventive examinations, there is access to relevant information and the level of health literacy one of the factors affecting their own responsibility for their health and for quality life standard at higher age.
Klíčová slova

Zpět

Patička