Přejít k obsahu


Hand anthropometry of Czech population

Citace:
BUREŠ, M., GÖRNER, T., ŠEDIVÁ, B. Hand anthropometry of Czech population. In International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2015). Singapore: Meeting Matters International, 2015. s. 451-456. ISBN: 978-1-4673-8065-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hand anthropometry of Czech population
Rok vydání: 2015
Místo konání: Singapore
Název zdroje: Meeting Matters International
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Tomáš Görner Ph.D. , RNDr. Blanka Šedivá Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje výsledky antropometrické studie ruky provedené na 586 mužích a 446 ženách různých věkových skupin obyvatelstva České republiky. Osm rozměrů na každé ruce bylo měřeno společně s výškou a hmotností. Střední hodnota, směrodatná odchylka a hodnoty 5., 50. a 95. percentilu jsou shrnuty a tabelovány v příspěvku. Komentáře k rozdílům mezi pohlavími, pravou a levou rukou, věkovými skupinami a další jsou uvedeny. Účelem této studie bylo získat dostatek dat pro efektivní konstrukci ručního nářadí a nástrojů, nebo aby bylo možné určit rozměry potřebné pro přístupové otvory ke strojním zařízením, jelikož je těchto informací pro českou populaci nedostatek. Také bylo provedeno srovnání s antropometrickými daty dalších světových populací za účelem vyhodnocení potenciálních rozdílů.
Abstrakt EN: This paper presents results of hand anthropometric study performed on 586 males and 446 females of different age groups of Czech Republic population. Eight dimensions on each hand were measured together with body height and weight. The mean, standard deviation and 5th, 50th and 95th percentile values are summarized and tabulated in the paper. Comments on differences between genders, right and left hand, age groups and others are given. The purpose of the study was to obtain enough data for efficient hand tool design or to be able to determine the dimensions required for openings for hand access into machinery as there is a lack of those information for Czech population. Also a comparison with anthropometry data of other world populations was performed to evaluate potential differences.
Klíčová slova

Zpět

Patička