Přejít k obsahu


Peníze v proměnách času

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Peníze v proměnách času. In Peníze v právu a ekonomice. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2015, s. 11-26. ISBN: 978-80-87382-70-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Money trough the Ages
Rok vydání: 2015
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense, o.p.s.
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá penězi, které měly významný podíl na úpravě vztahů mezi lidmi, ať už šlo o směnu, pracovní poměr anebo o jiné hospodářské děje. Trvalo určitý čas, než se při různorodé směně našly takové předměty, které mohly převzít funkci všeobecného ekvivalentu a mohly se tak stát prostředkem míry hodnot a akumulace. Při používání peněz prošla společnost těmito historickými etapami: naturální směnou, komoditními penězi, papírovými a bankovními penězi. Obsahem kapitoly je historicko-právní analýza vývoje peněz v Čechách v širších souvislostech do současnosti s futuristickým výhledem.
Abstrakt EN: The chapter deals with the money, which had a significant share in the regulation of relations between people, whether it was a shift of employment or other economic action. It took some time before they were found in a diverse exchange of such objects, which could take over the function of general equivalent and could thus become an instrument of much value and accumulation. When using the money, the company has undergone these historical phases: barter, commodity money, paper money and banking. The content of the chapter is historical and legal analysis of the evolution of money in the Czech Republic in a broader context to present with futuristic view.
Klíčová slova

Zpět

Patička