Přejít k obsahu


Právní vztah právnické osoby a člena jejího voleného orgánu – pracovní poměr sui generis nebo něco jiného?

Citace:
DVOŘÁK, T. Právní vztah právnické osoby a člena jejího voleného orgánu – pracovní poměr sui generis nebo něco jiného?. In Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 273-283. ISBN: 978-80-7478-975-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal relationship of legal person and member of her elected body - the employment sui generis or something else?
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento referát se zabývá některými výkladově složitými otázkami právního vztahu právnické osoby a člena jejího voleného orgánu. Po provedeném rozboru je možné formulovat závěr, že i když je právní úprava nejasná, je nesporné, že se zde nejedná o pracovněprávní vztah, nýbrž o jiný vztah. Na právní vztah právnické osoby a člena jejího voleného orgánu lze subsidiárně aplikovat obecné pracovněprávní předpisy v rozsahu, v jakém ze zvláštního zákona neplyne něco jiného.
Abstrakt EN: This paper deals with some difficult questions of interpretation of the legal relationship of a legal person and a member of her elected body. Following an analysis of the possible conclusion is that even if the legislation is unclear, it is indisputable that this is not an employment relationship, but a different relationship. The legal relationship of a legal person and a member of an elected body may be subsidiary to apply general labor legislation to the extent that the special law does not imply anything else.
Klíčová slova

Zpět

Patička