Přejít k obsahu


Fremdwörter im Deutschen und Tschechischen unter dem Aspekt der Interferenz

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Fremdwörter im Deutschen und Tschechischen unter dem Aspekt der Interferenz. Germanoslavica, 2011, roč. 22, č. 1, s. 67-75. ISSN: 1210-9029
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Foreign words in German and English in terms of interference
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Abstrakt CZ: Používání slov cizího původu roste v průběhu času s rostoucími mezinárodními kontakty. Na jedné straně mohou učinit osvojování cizího jazyka snadnějším, což zjednodušuje každodenní komunikaci mezi lidmi mluvícími různými mateřskými jazyky . Nicméně, srovnání cizích slov v češtině a jejich zjevné ekvivalenty v němčině odhalí četné případy různého použití slov a i jejich významu . Tato interference mezi jazyky může být zdrojem chyb vzniklých v nedorozumění.
Abstrakt EN: Words of foreign origin have come into use with increasing international contact over time. On the one hand, they can make learning a foreign language easier, simplifying everyday communication among people speaking different mother tongues. However, a comparison of foreign words in Czech and their apparent equivalents in German reveals numerous instances of different usage and meaning. This interference between languages can be a source of mistakes resulting in misunderstandings.
Klíčová slova

Zpět

Patička