Přejít k obsahu


Vězeňský trh – hybridní barter a komoditní peníze v prostředí českých věznic

Citace:
LOCHMANNOVÁ, A. Vězeňský trh – hybridní barter a komoditní peníze v prostředí českých věznic. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, roč. 8, č. 1, s. 25-42. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prison market - Hybrid barter and commodity money in Czech prisons
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Alena Lochmannová
Abstrakt CZ: Studie se zaměřuje na specifika vězeňského trhu ve smyslu jeho organizace, specifických pravidel a typů realizované směny. Prezentovaná data jsou výstupem vlastního etnografického výzkumu realizovaného v rámci českých věznic. Data byla získána skrze rozhovory s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody. Tyto rozhovory byly doplněny o pozorování ve vnitřních prostorách věznic. Zjištění odhalují základní principy vězeňské směny ve smyslu směny ilegální, která je realiizována bez vědomí a přítomnosti dozorců a ostatních zaměstnanců věznic.
Abstrakt EN: The text focuses on the specifics of the prison market in terms of its organization, specific rules and types of realized exchanges. The data presented in this paper are based on the original ethnographic research conducted in Czech prisons. Data were obtained through interviews with convicts in prison. These interviews were supplemented by personal observations in the premises of prisons. The findings reveal the basic principles of the prison exchange in terms of illegal exchange that is carried out without the knowledge and presence of guards and other prison workers.
Klíčová slova

Zpět

Patička