Přejít k obsahu


Monitor ampacity

Citace:
JANEČEK, P., JANEČEK, E. Monitor ampacity. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ampacity Monitor
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Software umožňuje monitorování přenosové kapacity elektrických vedení (ampacity) v reálném čase, tzv. on-line, na základě synchronních měření fázorů napětí a proudu z obou konců monitorovaného vedení a okolní teploty. Ampacita je počítána na základě odhadnuté hodnoty odporu vedení při teplotě 20 stupňů Celsia. Ampacita vedení závisí jednak na okolní teplotě, ale také na povětrnostních podmínkách, které ovlivňují ochlazování zatíženého vedení. Při odhadu ampacity je uvažována nejnevýhodnější situace z pohledu přenosové kapacity vedení a tou je stav bezvětří, kdy není vedení ochlazováno větrem, tudíž jeho zatížitelnost je nejmenší při dané okolní teplotě. Tato volba pomáhá eliminovat rizika spojená se situacemi, kdy část vedení se může nacházet v závětří a v takovém případě by zde mohlo docházet k jeho přetížení. Kromě ampacity vedení je monitorována také aktuální teplota vedení, neboť průchodem elektrického proudu dochází k ohřevu vedení způsobujícímu snížení jeho mechanické pevnosti. Aby nedošlo k poškození vedení v důsledku jeho přetížení, nesmí teplota překročit určitou stanovenou mez.
Abstrakt EN: Software enables monitoring a transmission capacity of electric power lines (Ampacity) in real time, using synchronous measurements of voltage and current phasors from the both ends of the monitored line and the ambient temperature. The line ampacity is calculated based on the estimated value of its resistance at 20 degrees Celsius. Ampacity management depends both on the ambient temperature and wind that affects the cooling of the loaded line. Ampacity is estimated under consideration of the most unfavorable situation in terms of zero wind speed therefore, its capacity is lowest at the ambient temperature . This option helps suppress the risk associated with situations where a part of the line may be located on the lee place, which could lead to its overloading. Moreover, the line temperature is monitored in order to avoid damage of the line due to overload.
Klíčová slova

Zpět

Patička