Přejít k obsahu


Analýza vlivu konstrukčních a provozních parametrů na dynamické vlastnosti palivového souboru a jeho komponent

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Analýza vlivu konstrukčních a provozních parametrů na dynamické vlastnosti palivového souboru a jeho komponent. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Impact analysis of design and operational parameters for dynamic properties of the nuclear fuel assembly and its components
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Štěpán Dyk
Abstrakt CZ: Ve výzkumné zprávě jsou vyšetřeny mezní hodnoty vlastních frekvencí palivového souboru a otěru pokrytí palivových proutků v jaderných reaktorech typu VVER 1000. Konstrukční a provozní parametry komponent palivového souboru jsou chápány jako náhodné proměnné určené středními hodnotami a směrodatnými odchylkami. Predikce otěru pokrytí palivových proutků je provedena na základě výpočtu práce třecích sil v kontaktních ploškách s buňkami distančních mřížek palivového souboru. Na modelu vodicí trubky vložené mezi buňky distančních mřížek a objímku s vůlemi je vyšetřen vliv rázových jevů na dynamickou deformaci a napjatost vodicích trubek. Kmitání palivového souboru je vyhrazeno tlakovými pulsacemi chladiva generovanými hlavními cirkulačními čerpadly v chladicích smyčkách primárního okruhu jaderné elektrárny.
Abstrakt EN: Research report deals with the upper and lower limits estimation of fuel assembly eigenfrequencies and fretting wear of the fuel rod cladding in the VVER type nuclear reactors. Design and operational parameters of the fuel assembly components are understood as random variables defined by mean values and standard deviations. The fretting wear prediction of the fuel rod cladding is performed in terms of friction work calculation in the contact surfaces with fuel assembly spacer grid cells. Impulse phenomena effects of the guide thimble embedded between spacer grid cells and sleeve with clearances on dynamic deformations and guide thimble stress is investigated. The fuel assembly vibration is excited by pressure pulsations of the cooling liquid generated by main circulation pumps in the coolant loops of the NPP primary circuit.
Klíčová slova

Zpět

Patička