Přejít k obsahu


Racionalita a existence

Citace:
FUNDA, O. Racionalita a existence. Philosophica Critica, 2015, roč. 1, č. 2/2015, s. 53-82. ISSN: 1339-8970
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Racionality and Existence
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Mezi existencí a racionalitu někdo najde příběh lidského života a historicky situovaného jednání. Různé filosofické modely lidské existence odmítají vysvětlit člověka jako produkt determinovaný přírodním, materiálním uspořádáním procesů. Spíše zdůrazňují lidskou individualitu, subjektivitu, svobodu, tázání se p o smyslu a bytí samém. Kritický racionalismus, reprezentovaný jmény K. R. Poppera a H. Alberta, akcentuje falibilismus všeho lidského poznání a jednání. Požaduje konzistenci racionálního diskurzu, jakož i způsobů řešení problémů a rozhodování o morálních normách. Odmítá všechny formy historismu, mesianismu konečného smyslu a naplňování lidských dějin. Kritický racionalismus je nejen epistemologie, ale také metodika lidského jednání, života a umírání.
Abstrakt EN: In between existence and rationality one finds the story of human life and historically situated action. Various models of philosophy of human existence refuse to explain the man as a product of determinated natural, material organising processes. They rather accentuate human individuality, subjectivity, freedom, asking for the meaning and being itself. The critical rationalism, represented by names of K. R. Popper and H. Albert, accentuates fallibilism of all human knowledge and action. It claims a consistency of rational discourse as well as of ways to solve problems and to decide about moral norms. It refuses all forms of historism, messianism of the final meaning and fulfilment of the human history. The critical rationalism is not only epistemology but also a methodology of human action, life and dying.
Klíčová slova

Zpět

Patička