Přejít k obsahu


LA LINGUISTIQUE TEXTUELLE ET L´ANALYSE DU TEXTE DE SPECIALITE D´UN POINT DE VUE DE DETERMINATION DES RELATIONS LEXICALES

Citace:
HOROVÁ, H. LA LINGUISTIQUE TEXTUELLE ET L´ANALYSE DU TEXTE DE SPECIALITE D´UN POINT DE VUE DE DETERMINATION DES RELATIONS LEXICALES. In Cudzie jazyky v premenách času. Bratislava: Vydavatelstvo Ekonóm, 2016. s. 49-52. ISBN: 978-80-225-4252-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Text lingvistic and text analysis of the French technical text
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Vydavatelstvo Ekonóm
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je zjistit, jakým způsobem přispívá slovní zásoba a lexikální vztahy k zajištění koheze textu odborného francouzského jazyka z oblasti společenských věd. Za tímto účelem byl analyzován korpus textů FRODJA, ve kterém byly sledovány jevy, jako jsou koreference a koreferenční anafora a katafora, lexikální substituce a definice. Ke každému jevu byl uváděn příklad užití v textu. Výsledky analýzy byly zobecněny.
Abstrakt EN: The main objective of our communication is to find out how the vocabulary/lexical relations of French can ensuring the lexical cohesion of the text. Analysis of the corpus of texts in humanities will focus on monitoring of topics as cohesion, coherence, coreference and definition. Results of the analysis will be generalised to the scientific texts in French.
Klíčová slova

Zpět

Patička