Přejít k obsahu


NOVÉ TRENDY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ V KONTEXTU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Citace:
HINKE, J., HRUŠKA, Z. NOVÉ TRENDY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ V KONTEXTU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Trendy v podnikání, 2015, roč. 2015, č. 4/2015, s. 40-48. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: NEW TRENDS IN FINANCIAL ACCOUNTING ENTREPRENEURS IN THE CONTEXT OF THE LAW OF THE CZECH REPUBLIC
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Zdeněk Hruška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V rámci problematiky finančního účetnictví probíhá postupná harmonizace, a to napříč státy. Harmonizace vychází především z mezinárodních operací podniků a evropské integrace. V roce 2015 bylo harmonizace dosaženo prostřednictvím novely zákona o účetnictví, čímž se do české legislativy implementovaly právní předpisy Evropské unie. Článek je zaměřen na účetnictví podnikatelů, proto je pozornost věnována především vyhlášce č. 500/2002 Sb. Tento článek se zabývá aktuálními otázkami a má za cíl identifikovat zásadní změny ve finančním účetnictví v České republice, které se budou uplatňovat od roku 2016. V příspěvku jsou identifikovány významné změny jako rozdělení subjektů do čtyř úrovní, rozšíření definice reálné hodnoty, kategorizace konsolidačních skupin, návrat jednoduchého účetnictví a další za účelem zpřesnění účetní závěrky. Dílčím cílem této práce je analyzovat dopad vybraných změn finančního účetnictví na výsledky vybraných ukazatelů finanční analýzy, neboť tyto ukazatele jsou založeny na účetních datech. Vzhledem k tendencím harmonizace finančního účetnictví na mezinárodní úrovni byla provedena komparační analýza slučitelnosti vybraných změn s řešeními dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Analýza byla provedena na vyhodnocení zásob vlastní činnosti a aktivaci, zrušení mimořádné oblasti výkazu zisku a ztráty, zrušení zřizovacích výdajů jakožto rozvahové položky a na úpravě definice rezerv. Ve všech případech zkoumaných změn nebyl zjištěn rozpor mezi přijatými změnami v právních předpisech ČR platných od 1. 1. 2016 a mezinárodními účetními standardy.
Abstrakt EN: The issue of financial accounting, there is gradual harmonization across states, which stems primarily from international operations of entrepreneurs and European integration. In 2015, it was implemented through an amendment to the Accounting Act to the Czech legislation, financial accounting new European Union legislation, which will take effect from 2016 on accounting in Czech companies. The amendment of the decrees was the further modification of Czech legislation. The paper is focused on entrepreneurs, so the attention is paid primarily by the Decree no. 500/2002 Coll. This paper deals with current issues and aims to identify major changes in the financial accounting in the Czech Republic, which will be applied since 2016. In the paper are identified significant changes as the distribution of entities into four levels, the improvement of the term the fair value, the categorization of consolidation groups, the return of the single-entry bookkeeping, making the final accounts more accurate and others. Partial aim of this paper is to analyze the impact of selected changes of financial accounting to the results of selected ratios of financial analysis because these indicators are based on the accounting data. Given the tendencies of the harmonization of the accounting standards at the international level was made the further analysis of the compatibility of selected changes to the international accounting standards. The analysis was made on the evaluation of the own inventory, the billing of the changes of the inventory and activation, the cancellation of extraordinary profit and loss account, the abolition of formation expenses in the balance and on the adjustment of the definition of reserves. In all cases of the researched changes was not detected the inconsistency between the czech legislative amendments and the international accounting standards.
Klíčová slova

Zpět

Patička