Přejít k obsahu


Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie

Citace:
HAVLÍK, V. Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie. 1. vyd. Plzeň ; Praha : v nakladatelství Vyšehrad vydala Tiskárna Bílý slon s.r.o., 2015, 2015, 168 s. ISBN: 978-80-7429-603-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anomalies, ad hoc hypotheses and dark sides of cosmology
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň ; Praha
Název zdroje: v nakladatelství Vyšehrad vydala Tiskárna Bílý slon s.r.o., 2015
Autoři: PhDr. Vladimír Havlík CSc.
Abstrakt CZ: Kniha se zabývá legitimností řešení anomálních situací ve vědeckém bádání pomocí přijímání pomocných ad hoc hypotéz. Snaží se nejen představit hlavní diskuse v rámci filosofie a metodologie vědy o roli a statusu ad hoc hypotéz ve vědeckém bádání, ale ukázat zároveň na konkrétních příkladech z kosmologie obtížnost stanoveného úkolu pro moderní metodologii. Východisko pro možné zodpovězení těchto otázek shledává kniha nakonec v evoluční metodologii vědy a to konkrétně v ekosystémovém pojetí, kde nejsou ad hoc hypotézy hodnoceny izolovaně jen jako pozitivní nebo negativní případy, ale jsou zhodnoceny naopak z hlediska celku, jako nutné strategie pro nalézání souladu při vývoji vědění.
Abstrakt EN: The book deals with the legitimacy of solving anomalous situations in scientific research by adopting ad hoc auxiliary hypotheses. The book presents the main debates within the philosophy and methodology of science on the role and status of ad hoc hypotheses in scientific research. It is also trying to show concrete examples of problems of cosmology as the main challenge for the modern methodology. The book finds the basis for the possible answers to these basic questions in evolutionary methodology of science and specifically in the ecosystem approach. Ecosystem approach does not try to evaluate ad hoc hypotheses in isolation just as positive or negative cases, but evaluates them in terms of the whole, as a necessary strategy for finding consistency in developing knowledge.
Klíčová slova

Zpět

Patička