Přejít k obsahu


O koncepci nové mluvnice češtiny pro cizince

Citace:
HRDLIČKA, M. O koncepci nové mluvnice češtiny pro cizince. In Sprache und Kultur der Tschechen und Slowaken und ihre Vermittlung : Beiträge zur Bohemistik und Slowakistik aus Berlin, der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik 2010-2013. München ; Berlin ; Leipzig ; Washington, D.C: Otto Sagner, 2014. s. 21-25. ISBN: 978-3-86688-530-1 , ISSN: 0170-1320
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Concept of the New Grammar of Czech Language for Foreigners
Rok vydání: 2014
Místo konání: München ; Berlin ; Leipzig ; Washington, D.C
Název zdroje: Otto Sagner
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek poukazuje na stále výraznější potřebu vypracování moderní české mluvnice pro nerodilé mluvčí. Na rozdíl od stávajících mluvnických popisů by měly být mluvnické kategorie a jevy zachyceny z hlediska řečové dimenze. Prezentace by měla mít explicitní povahu a zohledňovat jak přístup sémaziologický, tak onomaziologický. Nová gramatika by měla obsahovat poučení o sociokulturních aspektech i pasáže, které nebývají součástí tradičních mluvnických popisů (typologické rysy češtiny, stratifikace českého národního jazyka, porovnání příznakových a bezpříznakových mluvnických kategorií, poučení o variantách atd.).
Abstrakt EN: The contribution emphasizes the ever stronger emerging need for a modern Czech Grammar for non-native speakers (inside). Unlike existing grammatical descriptions they should grammatical categories and phenomena va capture from the viewpoint of language use. The presentation should be explicit in the strict sense and include both semasiological and onomasiological approaches. The new grammar should take into account socio-cultural aspects and moreover also contain passages that are not part of traditional grammar letters have so far (typological features of Czech, stratification of the Czech national language juxtaposition more featured and featureless grammatical categories, treatment of variants, etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička