Přejít k obsahu


Experimentování ve výuce chemie na českých gymnáziích

Citace:
KREJČÍKOVÁ, A., RICHTR, V. Experimentování ve výuce chemie na českých gymnáziích. In Didaktika chemie a její kontexty : XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 88-91. ISBN: 978-80-210-7954-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimentation in Chemistry Lessons at Czech Grammar Schools
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Alena Krejčíková , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá přístupem pedagogů k praktickému experimentování v hodinách chemie na českých gymnáziích. Přístup pedagogů byl zjišťován v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo ve školním roce 2014/2015. Byly zjišťovány materiální podmínky pro praktické experimentování. Vybavení učeben a laboratoří i reálné experimenty, které jsou v rámci vyučování prováděny. Součástí výzkumu byly i otázky zohledňující dobu školní praxe vyučujících, přístup managementu školy k praktickému experimentování ve výuce chemie a hodnocení přístupu žáků k experimentům z pohledu učitele.
Abstrakt EN: The article is dedicated to practical experiments in chemistry lessons at Czech Grammar schools. Students, which visited Grammar school, are from 12 to 18 years old. Focus of educators has been investigated in the questionnaire survey, which was done in the school year 2014/2015. It was investigated the material conditions for hands-on experiments. It was investigated which kind of hands-on experiments are doing during the chemistry lessons, together it was focus of equipping of classrooms and laboratories. Part of the research were included questions reflecting the school practice of teachers, school management approach to experimentation in chemistry lessons and evaluation of students' postures to experiments from the perspective of the teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička