Přejít k obsahu


Les figures stylistiques dans des textes de sciences humaines et leur impact sur la cohérence de ces textes

Citace:
FENCLOVÁ, M. Les figures stylistiques dans des textes de sciences humaines et leur impact sur la cohérence de ces textes. Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (CODRFREURCOR), 2016, roč. 1, č. 3, s. 285-295. ISSN: 1987-8753
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Stylistic devices
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Článek představuje výsledky analýzy korpusu sestaveného z francouzských textů z oblasti humanitních věd (antropologie, sociologie, politologie, filozofie, lingvistika, historie…). Analýza byla zaměřena na užití stylistických figur v těchto textech a jejich případný dopad na textovou koherenci. Účelem analýzy nebylo inventarizovat stylistické figury vyskytující se v humanitně vědních textech, ale zjistit, zda jejich frekvence nesvědčí o tendenci autorů překračovat ve společenských vědách hranice přísné objektivity, intelektuálního odstupu, a naopak projevovat výrazovou tvořivost , subjektivní zaujetí. Analýza tuto tendenci potvrzuje (úměrně rozsahu analyzovaného korpusu). Zároveň ukazuje, že v řadě případů stylistické figury z různých hledisek podporují koherenci analyzovaných textů.
Abstrakt EN: The paper presents the results of an analysis of a collection of French texts from the field of humanistic disciplines (anthropology, sociology, political science, philosophy, linguistics, history…). The analysis focused on the use of stylistic devices in those texts and their possible impact on text coherence. The objective of the analysis has not been to provide an inventory of the stylistic devices appearing in the texts of humanistic disciplines, but to find out whether their frequency may indicate a tendency from the part of the authors to overstep in the humanistic disciplines the limits of strict objectivity, of intellectual distancing, and on the contrary exhibit a pronounced verbal creativity of a subjective captivation. The analysis confirms the latter (commensurably with the extent of the analyzed text collection). At the same time it shows that in many instances the linguistic devices in different respects support the coherence of the analyzed texts.
Klíčová slova

Zpět

Patička