Přejít k obsahu


Prevence v primární péči pohledem studentů nelékařských zdravotnických oborů

Citace:
HOROVÁ, J., BEJVANČICKÁ, P., ŠAFRÁNKOVÁ, Z. Prevence v primární péči pohledem studentů nelékařských zdravotnických oborů. České Budějovice, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Jana Horová , PhDr. Petra Bejvančická , Mgr. Zuzana Šafránková
Abstrakt CZ: Prevence v primární péči je naplňována mimo jiné i preventivními prohlídkami dle vyhlášky č. 70/2012 Sb., která určuje jejich frekvenci, rozsah a náplň. I přes mediální apel a výchovu ke zdraví je míra zapojení se do preventivních prohlídek u veřejnosti poměrně nízká. Profese zdravotníka je stále na předních místech v hodnocení prestiže a důvěry mezi ostatními profesemi. Zdravotníci působí jako vzor svým pacientům. Je tedy rovněž velmi důležité, aby sami pečovali o své zdraví, šli příkladem a dodržovali systém doporučených preventivních prohlídek. Cílem práce je zjistit, jaká je míra zapojení se do preventivních prohlídek u studentů takzvaných edukativních nelékařských zdravotnických oborů a jaký vliv má studovaný obor na některé faktory ovlivňující zdravý životní styl. Dotazníkovým šetřením byli osloveni studenti uvedených oborů a výsledky byly zpracovány s pomocí popisné statistiky. Pro vyhodnocení dat byl použit program Stata verze 13. Míra osobního zapojení studentů do preventivních prohlídek v primární péči je dvojnásobná, než uvádí statistické výsledky u dospělé populace v České republice. Zjištěná míra pohybové aktivity studentů a výskyt kuřáctví jsou srovnatelné s výsledky studií zabývajících se podobnými výzkumy u ostatní populace. Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi studovanými obory a zjišťovanými skutečnostmi. Pokud zdravotníci poskytují informace a edukují o nutnosti dodržování prevence, pak by měli působit jako vzor a dodržovat systém preventivních prohlídek a doporučení podpory zdravého životního stylu, a to také díky přístupu k relevantním informacím díky svému studiu.
Klíčová slova

Zpět

Patička