Přejít k obsahu


Příspěvek Martina Magistriho k pozdněstředověkému sporu o univerzálie

Citace:
HANKE, M. Příspěvek Martina Magistriho k pozdněstředověkému sporu o univerzálie. Studia Neoaristotelica, 2015, roč. Supplement, č. 2, s. 41-53. ISSN: 1214-8407
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Martin Le Maistre’s Contribution to the Late-Mediaeval Universals Dispute
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Miroslav Hanke Ph.D.
Abstrakt CZ: Martin Le Maistre (1432–1482) byl jedním s hlavních obhájců ockhamismu v Paříži po vydání antinominalistického dekretu roku 1474. Ve svém komentáři k Porfyriovu Úvodu ke Kategoriím Le Maistre shrnul ve třech kvestiích nominalistickou pozici z Ockhamova Ordinaria formou kritiky čtyř základních forem realismu a představení nominalistické verze ontologie, sémantiky a epistemologie. Konkrétní formu nominalismu, kterou Le Maistre zastával, lze charakterizovat jako kombinaci minimalistické ontologie (redukce všech objektivních entit na jednotliviny), praktického konzervatismu (zachování všech kognitivních praktik považovaných realisty za legitimní – konkrétně obecných definic, obecného sémantického označování a vědeckého poznání) a pragmatismu (nahlížení sporu o univerzálie perspektivou jeho praktických důsledků).
Abstrakt EN: Martin Le Maistre (1432–1482) was one of the principal defenders of Ockhamism after the 1474 anti-nominalist royal decree in Paris. In his commentary on Porphyrius’ Introduction to Categories, Le Maistre summarised the nominalist position presented in Ockhams Ordinatio in three disputed questions, containing the criticism of four elementary realist positions on universals and the presentation of the nominalist ontology, semantics and epistemology. The particular form of Le Maistre’s nominalism can be characterised as a combination of minimalist ontology (reducing all objective beings to particulars), practical conservatism (saving all cognitive practices considered legitimate by realists, including general definitions, general signification, and scientific knowledge), and pragmatism (viewing the problem of universals from the point of view of its practical applications).
Klíčová slova

Zpět

Patička