Přejít k obsahu


Databáze pro správu zakázek s víceuživatelským přístupem

Citace:
RAŠKA, P., HOŘEJŠÍ, P. Databáze pro správu zakázek s víceuživatelským přístupem. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Database of orders with multiple user access
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Gühring s.r.o.
Autoři: Ing. Pavel Raška Ph.D. , Ing. Petr Hořejší Ph.D.
Abstrakt CZ: Vyvinutá aplikace slouží pro správu objednávek a nabídek, které jsou uloženy v databázi s víceuživatelským přístupem k záznamům. Aplikace byla vytvořena v prostředí Visual Studio 2015. Přihlášení do aplikace je chráněno heslem a uživatelským jménem, které jsou uloženy v databázi společně s jednotlivými uživatelskými oprávněními, která omezují přístupy k jednotlivým funkčnostem aplikace. Aplikace zobrazuje seznam objednávek nástrojů pro ostření, které společnost eviduje. Ve formuláři objednávek lze používat různé filtry – např. filtrování objednávek podle zákazníků, časové filtry a také filtry pro jednotlivé sloupce v tabulce. Uživatel na základě oprávnění může vytvářet jednotlivé objednávky, editovat, anebo objednávky mazat. Každá objednávka obsahuje jednotlivé zakázky týkající se jednotlivých nástrojů (nástroj obsahuje další atributy – název, kód, průměr, počet zubů, průměr stopky, materiálový typ nástroje, výrobce a povlak nástroje). Tyto zakázky také obsahují cenu ostření, nebo povlaku nástroje včetně specifikace počtu kusů nástroje. Cena je uváděna v českých korunách, a pokud je zákazník z jiné země, je cena zakázky přepočtena podle aktuálního kurzu měny, ve které bude objednávka hrazena. Pokud se jedná o interní zakázku podniku, musí být také vybráno středisko ze seznamu středisek. Uživatel může definovat jednotlivé svozy (číslo dodacího listu, číslo objednávky, datum, stav, číslo svozu, způsob a datum odeslání). Takto definovaný svoz lze spojit s jednotlivou zakázkou, pokud je zakázka připravena ke svozu. Uživatel může jednotlivé zakázky stornovat. Aplikace také obsahuje administrátorské prostředí pro správu záznamů v tabulkách. V základním menu lze exportovat různé reporty. Reporty lze exportovat do MS Excel, MS Word nebo do souboru typu *.pdf.
Abstrakt EN: The developed application is intended for managing orders and offers that are stored in a database with multi-user access to records. This application was developed in Visual Studio 2015. Login to the application is protected by a password and username, which are stored in a database with different user privileges that restrict access to individual application functionalities. This application displays a list of orders of tools for sharpening in the company. This application also displays a list of offers. The offer presents a cost calculation of the order. The user can apply different filters in the form of orders - e.g. filtering orders by customer, time filters and filters for columns in the table. The user can create individual orders, edit or delete orders regarding to his/her permissions. Each order contains items relating to individual tools (tool information includes additional attributes - name, code, diameter, number of teeth, diameter shank, manufacturer and coating material type of the tool). The item of the order also includes the cost of sharpening, or coating of the tool, and a specification of the number of tools. Prices are displayed in Czech crowns, and if a customer is from another country, the price of the item is calculated according to the current exchange rate. If it is an internal contract of the company, the department must also be selected from the list of departments. The user can define the transportation of the tools (delivery note number, order number, date, status and the number of the transportation). Transportation defined in this way can be associated with an individual item if the item is ready for transportation. The user can cancel individual items of the order. The application also includes the administration environment for managing records in tables. The user can export a variety of reports using the main menu. Reports can be exported to MS Excel, MS Word or to *.pdf file type.
Klíčová slova

Zpět

Patička