Přejít k obsahu


Composition Limits in Granulation with Active Component in the Binder

Citace:
SMRČKA, D., SCHÖNGUT, M., ŠTĚPÁNEK, F., GREGOR, T. Composition Limits in Granulation with Active Component in the Binder. Aiche Journal, 2015, roč. 61, č. 2, s. 395-406. ISSN: 0001-1541
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Composition Limits in Granulation with Active Component in the Binder
Rok vydání: 2015
Autoři: David Smrčka , Marek Schöngut , František Štěpánek , Ing. Tomáš Gregor PhD.
Abstrakt CZ: Je uvažován proces reaktivní granulace. Primární částice uhličitanu sodného reagují s kapkami dodecyl-benzensulfonové kuseliny za vzniku granulí, kde je aktivní složkou aniontový surfaktant vzniklý reakcí. Efekt velikosti primírních částic na maximální poměr pojivo-pevná látka byl systematicky zkoumán a bylo zjištěno, že je přímo úměrný specifickému povrchu primárních částic bez ohledu na to, jak byl tento povrch vytvořen, zda monodisperzním práškem nebo dvousložkovou směsí. Vliv viskozity pojiva na jeho maximální kapacitu projevuje netriviální chování: zatímco se maximální obsah pojiva zvyšuje s jeho rostoucí viskozitou pro jemné částice, pro hrubší částice byl pozorován trend opačný. Toto chování bylo vysvětleno detailním studiem vlhnutí primárních částic a pronikáním pojiva do lože částic, a stejně tak pomocí mikrotomografické analýzy vnitřní struktury granulí.
Abstrakt EN: The process of reactive granulation is considered. Sodium carbonate primary particles react with dodecyl-benzenesulfonic acid droplets to form granules where the active component is an anionic surfactant formed by the reaction. The effect of primary particle size on the maximum binder/solids ratio was systematically investigated and found to be directly proportional to the specific surface area of the primary particles regardless of how this surface area was achievedwhether by monodisperse powders or bimodal powder mixtures. The effect of binder viscosity on the maximum binder capacity has shown a nontrivial behavior: while the maximum binder content increased with increasing binder viscosity for fine primary particles, the opposite trend was observed in the case of coarse primary particles. This behavior was explained by detailed studies of primary particle wetting and binder penetration into particle beds, as well as by microtomography analysis of the internal granule structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička