Přejít k obsahu


Obrat ke každodennosti a introspekci u Alexandra Klimenta aneb Limity "šťastného" života

Citace:
BRČÁKOVÁ, V. Obrat ke každodennosti a introspekci u Alexandra Klimenta aneb Limity "šťastného" života. In Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň : Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2015, s. 39-48. ISBN: 978-83-63090-60-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Alexandr Kliment's turnabout to dailiness and introspection or limits of a "happy" life
Rok vydání: 2015
Místo konání: Poznaň
Název zdroje: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Autoři: Mgr. Vladimíra Brčáková
Abstrakt CZ: Protagonista volí vnitřní emigraci ve snaze distancovat se od zdiskreditovaného režimu. Skrze svůj vyvzdorovaný a hájený mikroprostor se touží přiblížit kosmu – nadosobnímu řádu a absolutní harmonii. Jeho vnitřní svět jej však zklamává, a ukazuje mu své limity. Zaprvé do něj prosakuje vliv dobového pragmatismu a materialismu. Zadruhé se v jeho hlubinách ozývá potlačené a jen zdánlivě korigované zlo, které čeká na svou příležitost. Jde o zlo, které je neplánované a bezúčelné, které vědomě nevolíme, ale pasivně do něj upadáme. Hrdina své ztracené jistoty hledá v každodenní starosti o své bytí. Ovšem jistota, jež se rodí v rutinní všednosti, se zároveň v ní (či pod jejím povrchem) kradmo rozrušuje. Pravidelný rytmus každodennosti nepřináší stabilitu do protagonistova života, ale naopak mu ji bere.
Abstrakt EN: The protagonist votes inner emigration in the effort of dissociate of discredited regime. Through his held out and defended micro space, the protagonist desires to approach to the Space - the transpersonal order and absolute harmony. But his inner world disappoints him, shows him it's limits. First, the influence of period pragmatism and materialism seeps through him. Secondly, within his depths resounds suppressed and just apparently revised evil, waiting for it‘s opportunity. This evil is not planned, it's purposeless and we don't choose it consciously, but just sink into it passively. The hero seeks his lost certitudes in daily charge of his existence. But, at the same time, the certitude, rising in routine dailiness, is being slowly disturb within (or under it’s surface). Regular rhythm of dailiness doesn't bring any stability into the protagonist's life, but on the contrary, takes it away from him.
Klíčová slova

Zpět

Patička