Přejít k obsahu


Fotoinformel a jeho hudební symbolika

Citace:
BEZDĚK, J., HUBATOVÁ, E. Fotoinformel a jeho hudební symbolika. In Experiment : sborník příspěvků z kolokvia 10/02/2015. Praha: České vysoké učení technické, 2015. s. 31-40. ISBN: 978-80-01-05755-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fotoinformel and its musical symbology
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D. , Eva Hubatová
Abstrakt CZ: Novou techniku FOTOINFORMEL objevila Bc. Eva Hubatová a získala za ní od Úřadu prů-myslového vlastnictví ochrannou známku. Je založena na počítačové proměně fotografií. Velmi často autorka takto transformuje snímky zašlých zdí či kovových předmětů. Vznikají tak abstraktní výtvarná umělecká díla, u kterých hudební skladatel, teoretik a publicista Doc. Jiří Bezděk objevil hudební symboliku. Na ukázkách dokumentuje analogie v oblasti hudebního strukturování, sémantiky, interpretace, hudebních stylů, dokonce konkrétních hudebních skladeb a hudební akustiky.
Abstrakt EN: FOTOINFORMEL new technique appeared Bc. Eva Hubatová and won the Industrial Property Office of the trademark. It is based on the transformation of computer images. Very of-ten, the author follows transforms images faded walls or metal objects. This creates abstract art artwork in which the composer, theorist and publicist Doc. George Bezděk discovered musical symbolism. The examples documented in the music analogy structuring, semantics, interpretation, musical styles, and even concrete pieces of music and musical acoustics.
Klíčová slova

Zpět

Patička