Přejít k obsahu


THE MANAGEMENT OF SUCCESSION STRATEGY - INTERGENERATIONAL CHALLENGE

Citace:
PETRŮ, N., JAKUBÍKOVÁ, D. THE MANAGEMENT OF SUCCESSION STRATEGY - INTERGENERATIONAL CHALLENGE. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, 2015, roč. 5, č. 2, s. 69-73. ISSN: 1804-7890
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THE MANAGEMENT OF SUCCESSION STRATEGY - INTERGENERATIONAL CHALLENGE
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Naděžda Petrů , Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Úspěch managementu strategie nástupnictví je velká výzva pro rodinné podniky. Podle světového výzkumu PwC má pouze 16 % rodinných podniků má psaný plán nástupnictví. Ostatní nemají žádný plán, nebo ho považují za akt osobního přesunu firmy ze zakladatele na nástupce. V praxi je to ovšem proces, který vyžaduje stejnou disciplínu a objektivitu v přístupu jako u ostatních aspektů podnikových rozhodnutí. Nástupnictví je vždy záležitostí emocí. To je důvod, proč by měl k němu měl být postoj profesionální než individuální. Příspěvek se snaží demonstrovat, že strategie nástupnictví je dlouhodobý proces, který zakládá na teoretických základech a specifik popsaných v případových studiích. První část textu definuje základní terminologii a druhá část seznamuje s případovou studií zaměřenou na reálný postup úspěšné řízené strategie nástupnictví. Třetí část otevírá dikusi nad managementem strategie nástupnictví a atraktivností rodinných podniků z pohledu nástupnických generací. Srhnutí nabízí několik příkladů aktivit, které vedou k akvizici znalostí a zkušeností posilujících managerské zkušenosti, které připravují následovníka ke své budoucí roli. Je zdůrazněna role univerzit a jejich unikátní možnost podílet se na procesu výcviku majitelů existujících rodinných podniků a jejich následovníků.
Abstrakt EN: The successful management of a succession strategy is a big challenge for family businesses. According to a global PwC survey, only 16% of family businesses have a written succession plan. Others do not plan it at all, or they consider it as an act of personal transfer of the company from the founder to the successor. In the real practice, however, it is a process which requires the same discipline and objectivity as any other aspect of business decision-making. Succession is always an emotional matter, which is all the more reason why it should be approached professionally rather than individually. The paper aims to demonstrate that the management of succession strategy is a long-term process through the collection of the theoretical foundations of the issue and through provided case studies. The first part of the text defines the basic terminology and the second part presents the case studies focused on the real progress of successfully managed succession strategies. The third part opens the debate regarding the management of succession strategy and the attractiveness of the family business from the point of view of successor generation. The conclusion offers some examples of activities that lead to the acquisition of knowledge and experience, to the strengthening of the management skills which can prepare a successor to his future role. It appeals to the role of universities and their unique chance to participate in the process of training of existing owners of family businesses and their successors.
Klíčová slova

Zpět

Patička